ВИЖ МОРЕТО!

ВИЖ МОРЕТО!

Резюме

Младежи ще изготвят и презентират пакетен културно-туристически продукт, представящ Варна като младежка дестинация с приключенски и авантюристичен дух, като град на морските предизвикателствата, извън контекста на плажния туризъм. Ще са разработят: морски пътеводител на Варна, съдържащ информация за артефакти, спортни клубове и атракциони, учебни заведения, културни събития, посветени на морските постижения и забележителности; карта-игра/куиз, свързана с морските места в града; информационни пана; улични хепънинги; 2 клипарта; морски щанд във ФънСити+; документална изложба; морска музикална вечер със сцена борда на кораб, посветена на 40-годишнината от завършването на първата българско самотно околосветско плаване; Международна кръгла маса за морето и младите. Организацията и провеждането на дейностите ще бъде поверено на екип от млади доброволци – специалисти, студенти и ученици, които обичат морето и се интересуват от индустрията на културния мениджмънт, културния и развлекателен туризъм, връзките с обществеността, графичния дизайн. Ментори от водещата организация и вече работещ Инициативен комитет ще сформират и подпомагат младежкия екип. Участниците ще се ръководят от концепцията и параметрите на разписаните дейности, но ще тестват и собствените си идеи и виждания, като ги доразвият и променят идейно. Чрез непосредствената работа по проекта, младите хора ще опознаят морската инфраструктура на града, хората, работещи в нея, ще бъдат креативни съорганизатори на честванията.

Описание

Проектът „Виж морето” се стреми да разработи пазарна ниша, свързана с морския културен туризъм и специфичните за един морски курортен град исторически, институционални, образователни и развлекателни, спортни и рекреационни точки, като ги обедини в своеобразен пазарен продукт, създаде потребителско търсене и насочи вниманието на младите специалисти в града към икономическия потенциал на такова предлагане. Варна и близките курорти към момента предлагат по-скоро само плажен туризъм, което допринася много туроператори да ограничават допълнително интереса и свободното движение на своите туристи чрез all-inclusive туристически пакети. Това налага необходимостта заинтересованите главно от морска ваканция туристи и гости на града, както дори и самите жители на града, да бъдат по-добре осведомени и насърчени да открият пълния потенциал и възможности на морска Варна. От друга страна, в обществото широко се коментира необходимостта да бъде обвързано училищното и университетското образование с практическите нужди на бизнеса и индустриите днес, да се подготвят практически умения у младите специалисти, както и адекватни работни навици, колегиалност и способност да се работи в екип, да се поема отговорност, да се преследват поставените цели и срокове – качества, необходими не само по отношение на създаване на благонадеждни работни кадри, но и на хора с предприемачески и иновативен дух. Също така, желанието на държавно и градско ниво е, да се насърчават новите професии и браншове, особено високотехнологичните и тези, които включват особено изявения креативен и иновационен потенциал на човешкия фактор. Проектът „Виж морето” ще създаде работен екип от млади хора, на които ще бъдат поставени множество разнообразни задачи, свързани с иновативни решения и продукти, които ще бъдат със сравнително кратки срокове на изпълнение и от мащабен харктер. За да се минимализира стресът от наситения график на проекта, младежкият екип ще бъде солидно подкрепен от ментори-експерти в предвидените области на дейност. Така, посредством неформално обучение в едно ще бъдат събрани няколко важни идейни линии на проекта: развитие на потенциала на младите специалисти, преформулиране на туристическата концепция за предлагане на Варна като морска дестинация, създаване на пресечна точка и среда за съвместна работа на младите специалисти и утвърдения бизнес, разработване на младежки културно-туристически продукти, като част от концепцията Варна – Младежка Европейска Столица. Благодарение на насочена медийна и информационна кампания в началото на проекта ще бъдат привлечени и подбрани 20 млади доброволци и в частност ще бъдат завладяни стотици ученици, студенти и млади специалисти, съпричастни към морската идея. Те ще подпомогнат реализирането на основните цели и дейности, а именно: 6 дейности и 6 продукта, три от които иновативни. Основната концепция на проекта, дейностите и продуктите са подробно описани в настоящия проект, но младите хора ще бъдат насърчавани да бъдат активни съорганизатори и изразители на собствените си виждания и идеи, като ще могат да предлагат и разработват с менторите и Инициативния комитет свои виждания и концепции в интерес на създаване на по-добър и младежки разпознаваем продукт. Основната част от дейностите е съсредоточена в най-интензивния за града летен период – юли-август-септември. Тези прояви са насочени изцяло към публиката във Варна. През октомври ще се проведе Международна кръгла маса, на която трябва да бъде обобщен и представен опита от осъществените до момента дейности на проекта, да бъде той споделен на международно ниво, да бъде представен опитът на други европейски градове и организации. Очакваме, че освен да представи себе си и своята работа, младежкият екип на „Виж морето”, в следствие на вече придобития по проекта опит ще има и съвсем различно ниво на експертност и възприемчивост към представените чужди опитности в рамките на Кръглата маса. Очакваме, че освен европейско разпространение на концепцията Варна – морска културна дестинация, по време на дискусиите ще се родят много нови идеи, партньорства и ще се оформят нови младежки виждания и политики за развитие.

Цел

Проектът цели да представи младежкия поглед към потенциала и ресурсите на морските културно-туристически индустрии, като даде възможност на екип от млади хора с професионални и хоби интереси в областта да създаде културен продукт, който ще представят пред варненци и гостите на града. Така, 20 млади хора ще тестват и развиват уменията си в индустрии, които са значими за Варна, ще изграждат мрежа от лични контакти, посредством подкрепата на опитни ментори и съмишленици. Проектът ще стане част от тяхното професионално и доброволческо портфолио, а разнообразните му дейности ще насочат младежите към различни бизнес възможности. Печатните материали, игри и клипарт ще се разпространяват и през следващия туристически сезон, като ще добавят стойност за града и ще го промотират като културна, спортна и младежка морска дестинация. Организираните текущи събития – хепънинги и иновативната музикална вечер ще обогатят младежкия и културен живот на града, като представят морето като начин на живот и вдъхновение. Планираната Международна кръгла маса цели да разпространи резултатите от проекта в международен план, както и да осигури платформа за дебати на тема младежката заетост и възможностите, които предлагат морските градове. Младите участници, както и поканените експерти, ще могат да обсъждат политики, да провокират бъдещи проекти и да съставят програма за развитие.

Други проекти от тази категория

Close
Close