Стажантска програма в Младежки информационно консултантски център "Скаут"

Стажантска програма в Младежки информационно консултантски център "Скаут"

Резюме

Проекта ни включва два основни елемента – стажантска програма и представяне на добри варненски практики пред международна публика. Стажантската програма в Младежкия информационно консултантски център дава възможност на студенти да придобият практически опит в реална организационна среда. Тя е в унисон с принципите ни за създаване на споделена стойност и ангажираност към обществено-значими инициативи в подкрепа на младите хора и дава възможност за плавно навлизане в професионална среда. Стажантите имат възможност не само да се запознаят с функционирането на организацията отблизо, но и са въвлечени в реални казуси и проекти. Така те придобиват знания и опит, които ги подготвят за тяхната успешна кариера.Участниците в програмата получават Сертификат за проведен стаж. В рамките на проекта предвиждаме и 3 представяния на Европейската младежка столица и на добри варненски практики пред международна публика в рамките на големи младежки международни събития– в Азербайджан, Румъния и Черна Гора.

Описание

Ако искате да си намерите хубава работа след университета, трябва да притежавате малко повече от добри оценки и участие в извънкласни занимания. Работодателите гледат с добро око на тези неща, но те не са достатъчни. Според голяма част от представителите на бизнеса, перфектният кандидат сред завършващите образованието си младежи е този, който може да се похвали и с реален трудов опит. В рамките на нашия проект ще предложим структуриран модел за придобиване на знания, умения и трудови навици в реална работна атмосфера за да помогнем на студента да научи повече за професионалните си интереси и да получи ценни познания и опит в различни области. Стажантът ще работи като всеки друг служител в МИКЦ, но ще бъде наставляван, наблюдаван и обучаван, ще подложи на изпитание своите умения и интереси. Стажантската програма е замислена така, че освен да натрупат знания и практически опит, да помогне студентите да се ориентират в съответните професии и така да могат да определят дали тези професии отговарят на техните интереси и способности. Проучването на различни области ще им помогне да решат коя най-добре пасва на интересите, увлеченията и целите им. И коя изобщо не е за тях! В МИКЦ „Скаут“ стажантите ще се включат в дейности, насочени към предоставяне на актуална информация, обучения и консултации на младежи, младежки работници, младежки НПО от Варна, давайки приоритет на млади хора в неравностойно положение. В годината, в която Варна е Европейска младежка столица, подкрепяме дейности, свързани с титлата по инициатива на млади хора, на местни формални и неформални групи. Организираме обучения за младежки лидери, младежки работници, младежки организации, активни млади хора, по теми, които ги интересуват и са важни за осигуряване на устойчивост на дейността на организацията в която членуват като: работа в екип, лидерски умения, мениджмънт на младежко НПО, комуникационни и презентационни умения, управление на доброволци, младежко участие, гражданско образование, социални умения, финансиране и фондонабиране, европейско гражданство, професионално ориентиране и кариерно развитие, междукултурни умения и работа в междукултурна среда. Основният фокус на програмата на нашия център са младите и тези, които работят с и за тях. Искаме да се разпознаваме като лаборатория за иновации в младежката сфера, предлагаща гъвкави и адекватни условия за дейности, използваща методологията на неформалното образование и предлагаща атмосфера, подходяща и благоприятна за развитие на иновационния капацитет. Развиваме дейности, които подкрепят младежите да се превърнат в участници на социалната промяна, да мултиплицират социалното въздействие, да влияят върху политиката за младежта, а не само такива, насочени за тяхното индивидуално развитие и напредък. Ново направление в нашата работа е въвеждането на вечерни и нощни дейности за млади хора в МИКЦ„Скаут”. В необичайни часове създаваме пространство за устойчиви алтернативи за развлечение, срещи, контакти и обучение чрез широк набор от дейности, които задоволяват вкусовете и предпочитанията на младите- нова възможност за осмисляне на свободното им време, като модел за превенция на различни форми на агресивно поведение и зависимости. Естествено като скаути всички наши дейности основаваме на основните принципи и методи на работа, заложени в скаутския метод- обучение чрез действие, основно акцентиране върху неформалното образование, провеждане на дейности на открито, в тясна връзка с естествената природна среда и взаимодействие на отделните членове на екипа. В рамките на проекта, освен че ще предоставим възможност на студенти да придобият практически опит в реална организационна среда, искаме да представим както нашите добри практики в младежката сфера, така и Варна, като Европейска младежка столица на 3 големи международни младежки събития- Световната скаутска конференция в Баку, Азърбайджан, годишната среща на скаутските организации от Югоизточна Европа в Черна Гора и на международното скаутско джамборе в Румъния. В рамките на тези събития ще можем да представим Европейската младежка столица Варна пред няколко хиляди младежи и младежки работници не само от Европа, а практически от целия свят.

Цел

Целта на проекта ни е: - да изградим добра връзка между младежкия неправителствен сектор и висшите училища, която да улесни реализацията на студентите на пазара на труда; - да осигурим практическото обучение в реална работна среда и в актуални проекти; - да надградим теоретичните знания на студентите и да придобият изцяло нови умения и компетентности, да бъдат оценени и да се научат да постигат видим и ясен резултат от своята дейност; - да дадем вдъхновяващи примери за социални иновации; - да подкрепим предприемаческите нагласи на младежите; - да издадем сертификати и препоръки, с които да улесним по-нататъшната професионална реализация на стажантите; - да помогнем студентите да се ориентират в професията и така да могат да определят дали тази професия отговаря на техните интереси и способности; - да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането; - да създадем устойчива общност за продължително развитие на нашата организация; - да подобрим качеството и повишим количеството на реализираните от МИКЦ "Скаут" дейности; - да оценим потенциала на практикантите и да подберем свои бъдещи кадри; - да представим добри Варненски практики в младежката сфера пред международна публика, които могат да бъдат адаптирани и приложени в чужбина; - да повишим разпознаваемостта на Варна като Европейска младежка столица сред Европейската младеж.

Други проекти от тази категория

Close
Close