Интерактивна работилница за културно наследство - "Усети града"

Интерактивна работилница за културно наследство - "Усети града"

Резюме

Младежите са част от активните създатели на промяна и възможни решения, свързани със социални и културни проблеми. Такъв проблем е достъпът до културно наследство на хора със зрителни затруднения, чиито достъп до публичните пространства е допълнително затруднен поради инфраструктурните пречки. Проектът „Интерактивна работилница за културно наследство – „Усети града” ще обучи 16 млади хора на възраст между 15 и 35 години от Варна в методология за сетивно представяне на културно наследство. Това ще се случи в 6-дневна работилница чрез създаденото от сдружението вече ноу-хау. Участниците ще получат умения за сетивното представяне на културно наследство и ще се докоснат до света на незрящите и техните затруднения. Те ще дискутират начините на достъп до градското културно наследство и ще предложат възможни решения чрез създаване на събитие – интерактивна изложба, което ще се проведе през месец септември. Събитието ще е публично и безплатно за жители и гости на Варна. След приключване на проекта младежите ще имат умения и знания, с които да се включат в изготвянето на публично значими решения и в граждански инициативи от социален характер. Това ще повиши тяхната активност в изготвянето на проекти, които ще обогатят културните събития за различни социални групи във Варна като настояща Европейска младежка столица 2017.

Описание

Поради инфраструктурни пречки, хората със зрителни затруднения трудно могат да станат част от публичното пространство и да имат достъп до културното наследство. При предишни изследвания на АКЕА „Медиатор” и от информация на Националния център за рехабилитация на слепи – Пловдив, екипът ни установи, че голяма част от незрящите не са посещавали или рядко посещават централните градски части в Пловдив. Не по-различна е ситуацията и във Варна. В предлгането на решение за тази ситуация екипът ни вижда потенциал в младежите. Освен това, те все повече имат нуждата от включването в дейности, обучения и семинари извън формалното образование. Чрез тези дейности те придобиват нови знания и умения, стават по-конкурентни на пазара на труда, а също така имат възможност да изявят себе си, своите таланти и творчески потенциал в предлагането на решения на проблеми, свързани с включването на хора от уязвими групи. Проектното предложение има за цел да предостави възможност на младежи да получат умения за сетивното представяне на културно наследство и да се докоснат до света на незрящите и техните затруднения. В рамките на работилницата участниците ще имат възможност да дискутират начините на достъп на незрящите до градското културно наследство и да предложат възможни решения чрез създаване на събитие – интерактивна изложба. То ще бъде публично за жители и гости на Варна и ще се проведе на подбрано място в града. Организаторите ще предадат на варненските младежи опитът си в изготвяне и прилагане на сетивна методология, реализиране на интерактивни маршрути за зрящи и незрящи и повишаване на нивата на емпатия. Участници в интерактивната работилница ще бъдат 16 млади хора на възраст между 15 и 35 години, които имат интереси в областта на културното наследство, изкуствата, туризма, работата с различни хора, включително и хора с увреждания, творци, младежки работници. Проектът има три основни дейности – подготовка на интерактивна работилница за културно наследство 1), нейното провеждане 2) и реализиране на младежко събитие 3). 1) Подготовката включва посещение на екипа на АКЕА „Медиатор” във Варна през август за създаване на устойчиви партньорски контакти, логистична подготовка на обучението, медийна комуникация и подбор на места, посочени и припознати като културно наследство. 2) Работилницата ще се проведе в 6 дни през месец септември. Работните методи на работилницата предвиждат: лекционно и неформално обучение; учене чрез правене; дискусии. Вече изготвената методология за сетивно представяне на градско културно наследство за зрящи и незрящи ще съставлява ядрото на работилницата. 3) Създаване и провеждане на младежко събитие – интерактивна изложба. То ще се случи в последния 6-ти ден от работилницата. Младежите-участници сами ще подберат как да представят сетивно градското културно наследство в 4 интерпретативни лаборатории: тактилна; вербална; аудио-визуална; обонятелна. Тъй като младежите ще бъдат обучени в методи за интерпретация и водене на зрително затруднени, гостите на тази изложба ще бъдат водени от тях, за да я „усетят”. За целта, посетителите, които са зрящи ще носят маски, за да влязат в ролята на незрящи. Резултати от проекта ще са обучените 16 младежи в сетивната методология, които ще получат сертификати за участието си и проведеното публично събитие, на което те ще са автори. То ще обогати и културния живот във Варна. След приключване на проекта младежите ще имат умения и знания, с които да се включат в изготвянето на публично значими решения и в граждански инициативи. Това ще повиши тяхната активност в изготвянето на проекти, които ще обогатят културните събития за различни социални групи във Варна – европейската младежка столица 2017.

Цел

Проектното предложение има основна цел да предостави възможност на младежи да получат умения за сетивното представяне на културно наследство и да се докоснат до света на незрящите и техните затруднения. Подцели: 1. Да се обучат млади хора в „меки умения“, сетивно интерпретиране на градското културно наследство и водене на хора със зрителни затруднения. 2. Да се предложат нови атрактивни начини на жители и гости на града за опознаване на градски места, припознавани като културно наследство. 3. Да се даде възможност на 16 младежи да изразят свободно мнението и творческия си потенциал относно градското културно наследство и начините за подобряване на достъпа до него. Задачи: 1. Да се предаде вече създадено ноу-хау, свързано с методология за сетивно представяне на културно наследство за хора със зрителни затруднения. 2. Да се пренесе една добра практика за представяне на градско наследство и неговото интерпретиране за зрящи и незрящи жители и гости на града. 3. Да се създаде свободно пространство за развиване на предприемачески усет, обмяна на идеи и мнения между младите хора от Варна, свързани със социално значими проблеми и нужди като тези за достъпа до културно наследство.

Други проекти от тази категория

Close
Close