И-Новатори на градски дизайн и архитектура

И-Новатори на градски дизайн и архитектура

Резюме

Подобряване на градска среда с иновативен дизайн и архитектура чрез различни дейности - конференция, творчески работилници, обучения, насочени към теми с Европейско измерение и засягащи развитието на градската среда и възможностите за решение на текущи предизвикателства в град Варна.

Описание

В последните 40 години интересът към образованието чрез архитектурна среда се е увеличил значително. Много професионалисти като философи, психолози, архитекти, педагози и др. проявяват силен интерес към връзката на младите хора с града, който обитават, с цел да установят ролята на младежът в нашето общество. Още през 1943 г. в своята книга „Роялът“ (Гудман 1942), Пол Гудман представя града като учител на двайсети век, но трябва да минат повече от двадесет години, за да се превърнат тези идеи в практика. Организации в различни страни по света създават мрежи на местно, регионално, национално и международно ниво, с цел да се разшири разпространението на този нов вид образование и да се увеличи броят на хората, които участват в процеса. Едновременно с това световни организации като ЮНЕСКО, Организацията на обединените нации и Международният съюз на архитектите инициират проекти, които оказват влияние и подкрепят различни дейности в областта на обучението чрез застроена среда. Подобряването на жизнената среда на Варна, чрез различни събития - конференция, творчески работилници, образователни обучения водещи до реконструкции, изграждане и възстановяване на различни градски зони. Всичко това ще доведе до устойчиво развитие с по-високо качество на живот, по-добри екологични условия и разбира се нови възможности за икономическо и социално развитие. Процеса на усъвършенстване на градската среда обхваща широк кръг от дейности и мероприятия, които имат за цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските територии. Ето защо проект " И-Новатори на градски дизайн и архитектура" в рамките на три месеца цели чрез тези дейности да засегне въпроса с развитието на градската среда и възможностите за решение на текущи предизвикателства във Варна и/или Европа, като се създадат устойчиви общности от младежи обменящи опит и ноу-хау с други градове, развиращи социални иновации и предприемачество в контекства на градската среда. Проектът предвижда конференция, обучение и творчески работилници от 2 модула, които ще накарат млади хора от 15-35 години да решат два проблема на градската среда. По време на двата модула ще има лекция на чуждестранен лектор и дискусия по темата. Участниците ще имат възможността не само да проучват и проектират, но на края на всеки модул да реализират своя проект. Ще бъде приложен и методът Pro-Action Cafe, използван за развиване на проекти и идеи и насърчаване на колективната интелигентност на групите и общностния дух. Целта на този метод е: Хората с идеи да имат възможност да получат обратна връзка и съвет в сигурна среда; Засилва се усещането за общност, тъй като решенията и идеите идват от всички, а не от един експерт; Насърчава се проактивността на хората - събитието провокира всеки да участва в доразвиването на идеите; Достига се до нови гледни точки по актуалните предизвикателства; Предприемачите имат възможност да привлекат съмишленици от най-ранния етап на развитие на идеята си, достигайки до конкретни стъпки за действие.

Цел

Основна цел на прокета е подобряване на физическата и жизнената среда на община Варна с иновативен дизайн изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, което да доведе до устойчива градска среда с по-високо качество на живот, по-добри екологични условия и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Други проекти от тази категория

Close
Close