Смарт Варна - в гласа на младите е бъдещето

Смарт Варна - в гласа на младите е бъдещето

Резюме

Проекта представлява организиране на събития, тип кръгли маси на които се представят най – новите социални иновативни идеи, които да помагат на младите хора да се включват към предизвикателствата при промените на градската среда . Темите за дискутиране ще са разбити в няколко направления, обхващащи в голяма част проблематиката за развитието на умните градове и давайки ясни насоки за това как може да се преодолее предизвикателството с европейски измерения. Тези събития развива капацитет за местни политики за градската среда, пренасяне на добри практики и иновации Дава се възможности на млади експерти да генерират иновативните си идеи в насока преобразуването към умна Варна чрез провежда на фокус групи. Проекта е предвиден в две съпътстващи събития и четири кръгли маси. Резултатите от тях ще бъдат публични и устойчиви във времето.

Описание

Проектат ще представлява процес насочен към цялостно реализиране на иновативни системи и проекти към оптимизиране на градската среда. Smart Varna е работилница за иновативни идеи от млади специалисти и експерти фокусирани в/у приспособяването на града към нови управленски модели, предлагащи решения за по добра и удобна градска обстановка чрез иновативни идеи на млади специалисти. Място за среща м/у доставчици на идеи и потребители. Всеки социално ангажиран младеж може да участва в паралелната дискусия и също така да получи възможност за актуална информация за най-новите тенденции в технологичните преспективи. Проекта предвижда 4 събития под форма на фокос група, като всяко ще е с тема в различните сегменти в достиженията на умните градове. В първата тема „архи смарт“ ще събере млади специалисти от сферата на архитектурата и орбанизацията, които да обсъдят и представят свойте виждания за иновациите в архитектурата и градската среда, които могат да бъдат приложени към Варна. Втора тема „еко смарт“ ще събере млади специалисти в областа на екологията. Ще се дискутира подубряване чистотата в градската среда и създаването на успешни модели по пример на други умни градове с висок екологичен индекс. Трета тема „тех смарт“ ще събере специалисти в областа на технологичните иновации в рамките на темата умни градове, като ще бъдат поканени водещи инжинери и фирми лидери в област да обсъдят и представят своите проекти въведени в други умни градове. Четвъртата тема „смарт сити моделс“ ще събере специалисти в областа на разработването и прилагането на модели за градската мобилност чрез организация, който да дискутират и дадът направления на млади експерти, тук основен акцент са практики на центрове за градска мобилнос споделяне на техния опит, ще бъдат поканени специалисти от България и Европа. Всички резултати от проекта ще бъдат представени в пресконференция и пред местни национални медии, както и доклада от целия проект предс органите на местната и национална власт. Проекта се стреми да създаде обстановка за неформални срещи, където да се проведе дискусуия в която учасници ще имат възможност да споделят своите виждания, за това какво ние младите граждани можем да допренесем в развитието за подобряването средата за живеене в град Варна. Да представят идеи и водещи практики, които да запознаят и ангажират младите хора за града на бъдещето в който искат да живееят. Да ги стимулира да представят свойте иновативни идеи. Самите събития целят да допренесът за приспособяването към новите предизвикателства за променящата се градска среда, като целта е младите хора да се чувстват, като активната част от нея. Основната цел на проекта е резервуара от идеи за бъдещето развитие на Варна да идва от гласа на младите хора искащи да останат и да се развиват в благоприятна градска среда. Резултатите от тези събития ще представляват иновативен резервуар за органите на местната влсат и институциите, който ще формира голяма част от младежкия капацитет имащ отношение към бъдещето на град Варна.

Цел

Основна цел на проекта е организиране на събития, на които се представят най-новите иновативни идеи, които помагат на младите хора да се приспособят към новите предизвикателства в променящата се градска среда: 1. Създаване на нови организациии и сплотяване на вече съществуващи такива даващи възможност на млади хора да предлагат решения за проблемите в града. 2. Създаване на нови управленчески модели на местно и национално ниво подобряващи и развиващи градската среда 3. Създаване на публични данни на местно ниво с цел подобряване на достъпа до данни и развиването на нови услуги с цел оптимизация на града. 4. Създаване на бъдещи дигитални управленчески модели с цел модернизиране и подобряване на проекта Smart Varna.

Други проекти от тази категория

Close
Close