Заедно творим в морската столица

Заедно творим в морската столица

Резюме

Цел: В проекта „Заедно творим в морската столица” целим решаването на един от главните проблеми в обществото - социалната интеграция на младежи в неравностойно положение. Чрез използване методите на приложното изкуство и основните заложени дейности се стремим да популизираме творчеството за лична изява и шанс за развитие на социалните контакти, изграждане на духовни ценности, умения и самочувствие и за популизиране на титлата „Варна - Европейска младежка столица 2017”. Ползватели: Членове на сдружението, преки участници в проекта в различни възрастови граници (от 15 до 35 години) и доброволци. Основни дейности: В първоначален етап сформираме екип, с който ще обсъдим общата тема на проекта и разпределение на задачите, програма на дейностите, методи за работа и подготовка за изработването на рекламни материали. На следващ етап преминаваме към подготовка за изработката на сувенири, след което започваме основната ни дейност по проект - работа по изработка на сувенири. Като друга дейност по проекта сме заложили популяризиране на дейностите като ще създадем дизайн на рекламни материали. Заключителен етап в нашата работа ще бъде представяне на крайни резултати и отчитане на дейностите от проекта. Страните, отговорни за изпълнение на дейностите: Членове на сдружението и преки участници на проекта.

Описание

Проектът ще работи върху проблема със социалната интеграция на младежи в неравностойно положение в обществото. Чрез способите на приложното изкуство се цели младежите да популяризират проблема и начините за неговото решение, изграждане на духовна връзка както между тях като колектив, така и извън него. Чрез привличане на общественото мнение ще докажем, че изкуството като силен и винаги стигащ до душите на хората способ е ефективен за преодоляване на бариерата “ние-те”. Арт заниманията за хора в неравностойно положение са признати в цял свят за терапевтичен и безпогрешен метод за справяне със социалната изолация и се ползва като инструмент за социалното включване на тези целеви групи. Проектът предлага модел на интеграционна дейност за младежи с различни увреждания, като приложното изкуство ще обедини различни заинтересовани страни. Провеждане на арт терапия съвместно с арт-терапевт е с цел младежите в неравностойно положение да обогатят духовността си. Създадените от нас сувенири, в резултат на проложното изкуство ще се изложат и тематично ще се включат в театралната дейност на сдружението, а именно спектакъл, за да се подсили неговото въздействие върху обществото. Чрез тези дейности ще реализираме и привлечем наши съмишленици, партньори и доброволци. Ще предотвратим изключването на специфичната целева група на хората с увреждания в обществото като ще предоставим равен достъп на всички участници по проекта. Чрез реализиране на проекта ще окажем положително въздействие върху обществото в град Варна. Основната целева група на проекта са над 25 младежи в неравностойно положение, които могат да се възползват от терапевтичния и социално-интеграционен ефект на приложното изкуство. Чрез изкуството като средство за интеграция и личностно израстване ще популизираме дейносттите по проекта пред варненската общност. Ще дадем възможност на участниците да изработят, доусъваршенстват и представят основната идея през призмата на своето съзнание. Ще популизираме дейността си и титлата „Варна - Европейска младежка столица 2017” чрез социалните мрежи, публикации в сайтове и блогове, рекламни материали, медиите, координационна и организационна дейност.

Цел

Основна цел: Основната цел на проекта е социална интеграция на над 25 младежа в неравностойно положение, като чрез методи на приложното изкуство, различни форми на комуникация и неформално образование да предоставим възможност за изява, дискусии и контакти и за популизиране на титлата „Варна - Европейска младежка столица 2017”. Подцели: 1. Повишаване на инициативността на гражданското съзнание във връзка с успешната реализация на титлата „Варна - Европейска младежка столица 2017” чрез любителски изкуства на младежи в различен здравен статус; 2. Промяна в отношението към младежите в неравностойно положение, което съдейства за интеграцията на целевата група; 3. Обогатяване духовността на младежите в неравностойно положение чрез способите на приложното изкуство; 4. Чрез творчески изяви на младежи в неравностойно положение да се засили вниманието към социалната интеграция; 5. Популяризиране на резултатите от проекта на младежи в неравностойно положение пред варненска аудитория; 6. Привличане на нови членове във формацията посредством проекта и чрез информиране за дейността ни по него чрез мас-медиите в града; 7. Привличане на нови членове във формацията.

Други проекти от тази категория

Close
Close