Заедно можем повече

Заедно можем повече

Резюме

Проектът „Заедно можем повече“ има за цел социално включване и насърчаване развитието на професионална кариера; насърчаване партньорството между институциите, младежите и бизнеса с цел предоставянето на възможности за социалното включване на младежи от уязвима среда; изграждане на капацитет сред младежите за осъществяване на превантивна дейност и насърчаване развитието на младежи от уязвима среда; на общо 20 младежи, чрез неформално обучение във формиране на умения по готварство и сервиране, които да доведат до устойчиви резултати. Ползвателите по проекта са 8 младежи от ЦНСТ, 5 младежи в риск/от уязвима среда от 15 до 35 г., 7 младежи от 15 до 35 г. В изпълнението на дейностите ще се включат освен самите младежи и професионални готвачи, сервитьори, кухненски работници, а също така и специални педагози, психолози и други специалисти, познаващи специфичните особености на уязвимата социална група. Ще бъде предоставена възможност за социално включване на младежи от уязвима среда чрез насърчаване на партньорство между институциите, младежките организации и бизнеса. Дейностите са свързани с предварително запознаване на целевата група с готвачи, сервитьори и останалия персонал на ресторант, както и организиране и провеждане на практически сесии по готварство и сервиране. Страните, отговорни за изпълнение на дейностите по проекта са Фондация „Помни Могилино“.

Описание

Проектът „Заедно можем повече“ ще привлече младежи от няколко основни целеви групи: млади хора на възраст от 15 до 35 години, младежи в риск/от уязвима среда от 15 до 35 години, младежи от ЦНСТ и ще се проведе под формата на теоретично и практическо обучение в дейности, целящи социално включване. Ще се осъществят 21 сесии като младежите ще са разделени на четири групи по пет участника, които ще бъдат обучавани теоретично и на практика в основни умения по готварство и сервиране, като по време на сесиите ще притовят различни рецепти, както и ще се учат на спецификите на сервиране и култура на обслужване на клиенти. Обучители в теоретичните и практическите занимания ще бъдат работещите готвачи и сервитьори в заведението, в което ще се провеждат сесиите. В дейностите ще вземат участие и придружители, които са специалисти /социални работници, психолози, специални педагози, възпитатели и др./, познават особеностите и потребностите на младежите от институции и тези от уязвима среда като тяхната роля ще бъде подкрепяща и обединяваща. Професиите готвач, сервитьор, кухненски работник са много популярни за курортен град като Варна и чрез изграждането на умения по готварство и сервиране ще се създадат възможности за насърчаване развитието на професионална кариера на младежи от уязвима среда, за тяхната реализация и за социалното им включване. На младите хора от 15 до 35 годишна възраст ще се предостави възможност да изградят и повишат своя капацитет за участие в осъществяването на превантивна дейност и насърчаване развитието на младежи от уязвима среда. Съвместното участие на младежи от три целеви групи ще бъде възможност да повишаване на тяхната отговорност, толерантност към другите, работа в екип. По време на провеждане на проекта ще се даде възможност на участниците да бъдат приобщени към цялостния живот на града, както и на населението, в т.ч. клиентите на заведението за обществено хранене, където ще се реализира проекта, да стане по-съпричастно и ангажирано към младежите от уязвима среда и тези от институции. Проектът „Заедно можем повече“ ще обедини всички участващи организации, институции, представители на бизнес средите, младежи от различни целеви групи, общественост, което ще създаде възможност за партньорство между тях, с цел устойчивост на постигнатите резултати от дейностите по проекта, а също така и ще стимулира желанието за планиране и осъществяване на подобни проекти за подкрепа на младежи от уязвима среда и в бъдеще. На всички участници ще им бъде оказано съдействие да проведат стаж по професиите, на които ще се обучават по време на проекта. Младите хора ще получат сертификат, удостоверяващ участието им в настоящия проект както и препоръка, която да им послужи за бъдеща реализация.

Цел

Настоящият проект „Заедно можем повече“ има за цел включване и насърчаване развитието на професионална кариера на младежи от уязвима среда, чрез обучение във формиране на умения в готварство и сервиране; По този начин се цели повишаване капацитета и уменията на младите хора и възможността за самостоятелна реализация, както и предоставяне на възможност за автономност. Насърчаване партньорството между институциите, младежите и бизнеса с цел предоставяне на възможности за социално включване на младежи от уязвима среда; Участието на основните целеви групи цели промяна в нагласите и мисленето на хората, както и тяхната ангажираност към проблемите на младите хора и техния потенциал. Изграждане на капацитет сред младежи за насърчаване развитието на младежи от уязвима среда. Целта е младежите от общността и тези, които членуват в младежки организации да опознаят своите връстници, които се намират в риск или живеят в институции, чрез съвместни дейности като по този начин да се даде възможност за интеграция и социално включване на младите хора.

Други проекти от тази категория

Close
Close