EDITogether: Трансдисцилинарни практики за обмен на знание и създаване на мрежи за взаимопомощ в областта на дигиталните творчески индустрии

EDITogether: Трансдисцилинарни практики за обмен на знание и създаване на мрежи за взаимопомощ в областта на дигиталните творчески индустрии

Резюме

EDITogether: Трансдисцилинарни практики за обмен на знание и създаване на мрежи за взаимопомощ в областта на дигиталните творчески индустрии е еднодневен, международен фестивал, насърчаващ взаимодействието между представителите на ралични сегменти от творческите индустрии. В рамките на три паралелни работилници по конкретни теми и обединяващо финално събитие, дигитални предприемачи, установеният бизнес, артисти, както и представители на местните и европейски институции, ще имат възможност да намерят пресечните точки в дейността си и да създадат партньорства.

Описание

EDITogether Варна е най-голямото мрежово събитие на дигиталните и креативните индустрии през годината, Насочено е към 350 основатели на цифрови фирми и повече от 50 артисти от цялата страна. Събирането ще послужи като откриване и на инициативата EDIT on the Road. Съществуват две основни различия от другите събития с подобна насоченост: EDITogether има за цел да създаде пространство за работа в мрежа и сътрудничество извън София, която към сегашния момент е основният център за стартиране на дигитален бизес в страната. На второ място събитието във Варна ще обедини цифрови предприемачи с художници, дигитални артисти, музиканти, както представители на местни, национални и европейските институции. България има множество разпръснати предприемачески екосистеми. Докато в София има висока концентрация на новосъздадени фирми, технология, рисков капитал, знания, ресурси, контакти и до известна степен бизнес познания, извън столицата развитието на културата за стартиране на бизнес все още е на много ранен етап. От друга страна Варна заслужи своето водещо място в културния и младежки календар на страната благодарение на ежегодните и регулярни прояви в тези две ключови направления. Това свидетелства за наличието на критична маса хора, ангажирана с развитието на културата и включването на младите в обществения живот. Варна – европейска младежка столица 2017 създава необходимите предпоставки за национална среща, обединяваща двете ключови групи за бъдещото разитие на обществено-икономическите процеси в България – тази на новата вълна предприемачество (стартъпи) и представителите на съвременното изкуство и новите културни течения. Налице е първата и най-важната предпоставка за създаването на ползотворен диалог и устойчиви партньорства с потенциал за създаване на културни и бизнес продукти с висока добавена стойност, тъй като и двете групи попадат в една и съща възрастова категория – до 35 години. С пускането на EDITogether стремим да затворим няколко основи пропуска, за да може да бъде създадена гореописаната интердисциплинарна общност. От една страна, е необходимо вдъхновение, знание и подкрепа за местното стартиране на бизнес. За целта предвиждаме да представим на локалните общности, събрали се във Варна модели за подражание, бизнес и мениджмънт умения, както и инструменти за растеж. На второ място установената предимно в София стартъп общност има необходимото ноу-хау за генериране на иновативни бизнес модели в подкрепа на създаването на творчески продукти - едно от най-големите предизвикателства в световен мащаб пред съвременните артисти. Не без значение е и използването на този проект, за да достигнем до групите на стартиращия бизнес в страната, които ще участват в националната среща. Необходимо е по-задълбочено познаване на стартовата сцена в страната, картографиране и изследване на нейните специфики, проблеми и потенциал, с цел по-добро адресиране на нуждите ѝ. Сред приоритетите на проекта е и представянето на най-добрия международен пример в областта на трансдисциплинарното партньорство. За тази цел половината от официалните участници във фестивала са чуждестранни гости - представители на европейски институции, глобални компании и творчески колективи. И не на последно място с настоящата транс-дисциплинарна среща целим и създаването на инструентите, с които креативните групи помагат за-повишаване на добавената стойност в продуктите и услугите на стартиращите бизнеси.

Цел

Целта на проекта е създаване на условия за среща на професионални и артистични общности, които в ежедневените си дейности нямат установен канал за комуникация и взаимодействие.

Други проекти от тази категория

Close
Close