Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно-рекреационна зона

Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно-рекреационна зона

Резюме

Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно - рекреационна зона в кв. „Левски“, гр. Варна има за основна цел да предложи оптимални варианти за ревитализация на два несъседни градски терена - междублокови пространства, разположени в жилищен квартал „Левски“. Общественото пространство, предназначено за облагородяване е с площ над 7 дка. В дейностите, включени в изпълнението на проектното предложение е заложено участието на заинтересовани страни, представители на целевата група, които да генерират идеи и да споделят своите виждания с цел най-добро усвояване и насищане с функции на двата терена, обект на идейния проект. На следващ етап от изпълнението на проектното предложение е предвидено представяне разработените идейни проекти на вниманието на лицата, вземащи решения за провеждането на местни политики относно градското развитие и обсъждане на неговата функционалност, приложимост и адекватност от институционална гледна точка.

Описание

Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно - рекреационна зона в кв. „Левски“, гр. Варна е насочен към благоустрояване и социализация на междублокови пространства (несъседни терени), разположени южно спрямо бул. „Христо Смирненски“. Първият терен е с площ 3 938кв.м., урбанизирана територия със следните граници: бул. „Христо Смирненски“, бл. 14 и бл. 15 - общежития на ТУ – Варна, паркинг и локална улица. Вторият терен е с площ 4 999кв.м., урбанизирана територия със следните граници: локална улица от всички страни. Пространството, предназначено за облагородяване е с площ 7 937м2. Към момента в рамките на единия терен има детска площадка, а на другия - бетонна площадка за игрище. В района няма изградени, функциониращи или в процес на изграждане комплекси или други конфигурации със спортно – рекреативна функция в полза на живущите в района. Същността на настоящото проектно предложение е изработване идеен проект за ревитализация на гореописаните терени и макети, които да визуализират потенциала на терените да се превърнат в две съвременни мултифункционални спортно - рекреационни зони за жителите и гостите на кв. „Левски“, гр. Варна. Постигането на посочените резултати ще намерят отражение в иницииране на обществен дебат /обсъждане/, чиято основна цел е да популяризира идеята и тя да намери обществена подкрепа, което ще подпомогне нейната последваща реализация.

Цел

Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно - рекреационна зона в кв. „Левски“, гр. Варна има за основна цел да предложи адекватни и приложими варианти за превръщане на два несъседни градски терена, разположени в гъсто населена жилищна част на гр. Варна, в притегателна и атрактивна зона, предназначена за спортно – рекреационна дейност предимно от младото население на град Варна. Ревитализацията на съществуващите пространства, които към момента включват свободно междублоково пространство, игрално поле и детска площадка, ще бъде постигната посредством включване на спортни площадки от различен тип, в т.ч.: съвременна и обезопасена площадка за игра на деца, мини футбол, волейбол, баскетбол, тенис, фитнес и други. В тази връзка, специфичните цели на проекта обхващат: 1. Да се организира работна група, която под формата на работилница да генерира идеи за преустройство на терените; 2. Да се установят ограничителните условия относно начина на застрояване на конкретните терени, заложени в общия устройствен план на град Варна; 3. Да се извърши архитектурно заснемане на терените; 4. Да се разработи архитектурен идеен проект за всеки терен; 5. Да се представят разработените идейни проекти на вниманието на лицата, вземащи решения за провеждането на местни политики относно градското развитие и обсъждане на неговата функционалност, приложимост и адекватност от институционална гледна точка. 6. Да се изработят архитектурни макети за визуализация на идейните проекти след тяхното обсъждане; 7. Да се инициира и осъществи обществен дебат по отношение на възможността за изпълнение на идейните проекти с участието на заинтересовани страни и лицата, вземащи решения и да се стимулира гражданското участие на младите хора на град Варна.

Други проекти от тази категория

Close
Close