NuFix - модел за нови решения от младите за бизнеса

NuFix - модел за нови решения от младите за бизнеса

Резюме

Проектът представялява модел за мотивиране и иновативно обучение на младежи (студенти и професионалисти) за генериране и валидиране на решения на реални бизнес проблеми на варненски компании по метода на "разрушителните иновации". Ще се създаде платформа за "новo решениe - new fix" - база за заявяване на наболял проблем от сферата на бизнеси, опериращи в града, спрямо които традиционните решения вече не са ефективни. Платформата ще събира желаещи да участват в експеримента младежи с различна подготовка и интереси. Менторски екип ще сформира 4 групи с различен състав. Групите ще преминат през комплекс от интерактивни занятия - иновационни сесии, включващи едновременно развитие на лични умения и компетенции на участващите за повишаване на тяхната способност да генерират и оценяват идеи на база на компетенциите си и личностните си спецификации, както и ръководство за разгръщане на идеите и екипно надграждане на комплекса от идеи и умения за формулиране и тестване на идеите. 4 екипа участници с различна подготовка и интереси съвместно с ментори ще разработват иновативни предприемачески отговори на дефиниран от работодателя проблем, за да представят своите решения пред смесен съвет от специалисти. При избор на победител "супер екип" от всички участващи ще разработи най-добрата концепция, за да я финализира в концепция за старт-ъп (proof of concept), който да бъде предложен за финансиране на фонд. Моделът подлежи на трансфер и повторение.

Описание

Проектът представлява модел за насърчаване на предприемаческата активност на студенти и млади професионалисти чрез използването на иновативни методи на обучение за разбиране и прилагане на промяната.Моделът ще се прилага чрез едновременното утвърждаване на платформа за младежки предприемачески инициативи, създаване на общност за генериране и тестване на иновации и за насърчаване на сътрудничеството между младите във Варна и бизнеса, както и споделяне на знания между тях в интерактивни сесии с прилагане на модерни обучителни техники.Проектът цели да създаде и утвърди среда и практика за активна комуникация между "опитните" в бизнеса, които търсят нови и нетрадиционни решения на различни проблеми (в структурен и функционален контекст) и "неопитните" млади професионалисти, чиито идеи, творчески потенциал и специфични компетенции и талант могат да бъдат канализирани да генерират нестандартни, но адекватни решения.Тази комуникация ще бъде инициирана, насочвана, модерирана и подкрепяна с допълнителни знания и иновативни методи на преподаване и коучинг от преподаватели и ментори. Моделът стъпва върху засилване на възможността да се прилага подготвено и компетентно методът на "разрушителните иновации" - иновации, създаващи нови модели, нови продукти и организационни и управленски структури, нови пазари и пазарни отношения на базата на нови ценности, отхвърляйки съществуващите стари. Не е необходимо разрушителните иновации да представляват “върхови технологии”. Най-често те са резултат на комбинации от съществуващи пазарно утвърдени услуги или продукти, организационни или технологични инструменти, прилагани чрез иновативни бизнес модели. Често техните възможности са изненадващи за бизнеса и инвеститорите, тъй като са извън рамката на вътрешнофирмените подобрения или организационното усъвършенстване. Разрушителните иновации са възможно приложение на нови методи за решаване на стари проблеми ("TEACHING OLD GODS NEW TRICKS"). Разрушителните иновации изместват старите организационни структури, процеси, продукти, услуги и технологии. За да се задейства подобен процес, е необходимо често въвличане на външни участници, които да предложат решения на база на специфични умения и таланти, без да са част от утвърдените вериги на стойността на съответния бизнес. Дефинираните решения могат да бъдат задвижени като отделен предприемачески процес - нов продукт, нова услуга - като поддоставчик на бизнеса, заявил проблема, или ново мобилно приложение, нова платформа. За да се стигне до ефективни, приложими и жизнеспособни иновации, е необходимо да се осигури интердисциплинарна платформа и опитни преподаватели и ментори, в процеса да се въвлекат участници с различни умения и таланти, които да бъдат обучени и стимулирани да развият своя иновационен потенциал, мениджърски и лидерски стил. За реализиране на модела ще се разработи и утвърди онлайн платформа за обмен на информация между заявители на проблеми, търсещи иновативни решения, и млади професионалисти и предприемачи, предлагащи промени. Тя ще се популяризира сред варненски компании и ще се привлекат за участие поне 40 фирми, от които ще се очаква сътрудничество поне на 20 в процеса на реализиране на проекта. Фирмите ще заявяват проблеми, търсещи нетрадиционни решения, а младите участници ще търсят решения. Ще се сформират 4 групи от по 10 младежи с различна подготовка, таланти и интереси, които ще участват в по 4 подготвителни сесии за повишаване на уменията за използване на подхода на "разрушителната иновация" в прилагането на организационна или техническа промяна.Обученията ще се осъществяват под формата на уъркшоп занимания, постер сесии,обсъждане на учебни филми,мозъчни атаки,mind mapping. Обученията ще са фокусирани не върху предприемачески умения, а върху мастериране на петте ключови иновационни умения. Участниците ще се научат как да мобилизират своите личностни спецификации, компетенции и таланти за генериране и тестване на иновационни идеи. Сесиите ще се водят от двама опитни експерти в предприемачески обучения и поддържани от четирима ментори от реалния бизнес, двама от които млади старт-ъп предприемачи, утвърдили успешен собствен бизнес на база на “разрушителна иновация”. Групите ще обсъждат и тестват решения, като ще подготвят и 10 концепции, като се очаква проектът да завърши с поне един старт-ъп.

Цел

Общата цел на проекта е да създаде иновативен и подлежащ на трансфер и мултиплициране модел – NUFIX - за насърчаване на предприемачески инициативи и индивидуални кариери на младежи по метода на “разрушителните иновации”, осигурявайки подкрепа за развитие на техните умения и таланти в сътрудничество с варненския бизнес. Специфичните цели на проекта са: 1. Да се създаде и утвърди общност с платформа за генериране на младежки предприемачески инициативи от типа на "разрушителните иновации" в сътрудничество с местния бизнес - nufix.bg 2. Да се привлекат и мотивират за самостоятелни предприемачески инициативи 40 младежи - студенти и млади професионалисти от различни професионални области и обхват на интереси, от които 10 в неравностойно положение 3. Да се насърчи комуникацията между 20 варненски компании и 40 младежа за подобряване на очакванията и потребностите на двете страни 4. Да се популяризира платформата сред 40 варненски фирми и се привлече участието на поне 20 за споделяне на проблеми за решаване по метода на "разрушителната иновация" 5. Да се обучат поне 40 младежа в 4 екипа да генерират и тестват нетрадиционни идеи за решаване на проблеми от реалния бизнес с участието на ментори 6. Да се валидират нетрадиционни решения пред варненския бизнес и се подготви поне един старт-ъп като модел за подражание

Други проекти от тази категория

Close
Close