Предприемаческа академия

Предприемаческа академия

Резюме

В областта на обучението и курсовете, насочени към развитие на умение и таланти, ННЕК-ЮНЕСКО има желанието да предаде мотивацията сред младежите за създаване на капацитет предприемачески инициативи и индивидуални кариери на младежите. Искаме да информиране и обучим младото население до 29 години да използва механизмите на социалното предприемачество за развитието на младежкия сектор и решаване на младежката безработица, както и да предложи реализация на проекти в областите идентифицирани за развитието на град Варна съгласно "Иновационната стратегия за интелигентна специализация на република България 2014-2020", развивайки бъдещи междусекторни партньортва едновременно.

Описание

В стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“) една от стратегическите цели е разгръщане на творчеството и новаторството (вкл. предприемчивостта) във всички степени на образование и обучение чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.Проектното предложение е в съответствие с целите на схемата за финансиране,като си поставя допълнителна задача, да засили сътрудничеството между младото население и институциите в Североизточен район за съвместно справяне с общите предизвикателства и развиване на потенциала им.Проектът цели поетапно да формира среда, която да отключи творческото и предприемаческо мислене сред младите,чрез подготовка и предоставяне на комплекс от обучения и услуги в предприемачетвото за стартиране на реална стопанска единица. Ще се разработят инструменти като мобилни креативни работилници в геад Варна, достъп до услуги,финансиране и менторство, които ще насърчат предприемаческите умения на младежите за развитие в различни индустрии.Чрез тази система от фундаментални и практико-приложни дисциплини целим да се придобият задълбочени теоретически и практически умения по управление на бъдещите компании и предприемаческата дейност в условията на пазарна икономика, с оглед улесняването на преминаването им от образование към заетост.В допълнение, обученията и получената квалификация, ще улеснят тяхната реализация на пазара на труда.Проектът представлява пилотна схема с продължителност 3 месеца,стартираща 01.08.2017 година. Проект, по който над 40 младежи до 29 години икономически активни/неактивни, безработни или работещи, с фокус върху първите две целеви групи, ще изградят капацитет на бъдещи предприемачи за разработване на креативни продукти и/или услуги, ще усъвършенстват предприемаческите си умения и нагласа, и ще насърчат изграждането на мрежа за предприемачество във Североизточен район.

Цел

Обща цел на проекта е да допринесе за развитието напредприемачеството, предприемаческата еко-система и създаване на благоприятна,насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация и конкурентноспособност на пазара на труда позволяващ по-висок жизнен стандарт на младите хора до 29години на територията Североизточен район. Специфичната цел на е проекта е: * чрез комплекс от обучения и услуги да се подобрят професионалните умения и да помогне на подбрана по определени критерии група хора от 40 души до 29 години да развивият предприемаческия си потенциал,да разработят предприемаческите си идеи,да придобият нужните за управлението и бизнеса знания,и умения,и да разработят бизнес идеи си в жизненоспособни планове за реализацията на реална стопанска дейност. *чрез предоставяне на подкрепа за намиране на подходящи източници на финансиране и достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес,да се постигне заетост чрез самонаемане и насърчаване за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. * младите хора да придобият умения за вземане на решения, работа в екип,адаптивност,социални умения,умения да се развиват непрекъснато.

Други проекти от тази категория

Close
Close